Záruční podmínky

Roseman > Záruční podmínky

1. Datum prodeje je uvedeno na prodejním dokladu. Neúplně nebo nečitelně vyplněný záruční list je neplatný.

2. Záruka poskytovaná výrobcem se vztahuje na výrobek uvedený v záruční listu a týká se všech vad zjištěných v záruční době, způsobených vadným materiálem, vadnou konstrukcí nebo chybným zpracováním. Záruka se nevztahuje na přiměřenou míru opotřebení výrobku. Spotřebitel má právo žádat předvedení výrobku, aby se mohl přesvědčit, že výrobek je kompletní a odpovídá předepsané kvalitě. Zjevné vady a nekompletnost je nutno reklamovat ihned po převzetí.

3. Výrobce neručí za vady vzniklé opotřebením, přirozeným stárnutím, nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než k účelu obvyklému, ke kterému je výrobek určen. Výrobce dále neručí za poškození, které bylo způsobeno uživatelem, či jinou osobou, popřípadě živelnou pohromou.

4. Zjištěné vady reklamuje spotřebitel bez zbytečného odkladu tak, že předloží řádně vyplněný záruční list, příslušný prodejní doklad a reklamovaný výrobek u výrobce na adrese: Zvonovice 72, 682 01 Rostěnice – Zvonovice, Česká republika, pokud není dohodnuto jinak. Na základě charakteru zjištěných vad bude výrobek řádně opraven, popřípadě vyměněn za bezvadný nebo poskytnuta úměrná sleva.

5. Záruční doba je 5 let (platí pro výrobky značky Roseman). Na zboží od jiných dodavatelů se vztahuje standartní záruka 24 měsíců.