Dodací podmínky

Roseman > Dodací podmínky

1. Dodavatel se zavazuje dodat zboží uvedené v objednávkovém listě v termínu smluveném při uzavření objednávky.

2. Odběratel se zavazuje odebrat zboží uvedené v objednávkovém listě. V případě odstoupení od smlouvy ( objednávky ) nebo její části ze strany odběratele se pro tento případ sjednává odstupné ve výši 30 % ze sjednané ceny dodávky.

3. Při uzavření objednávky se skládá záloha ve výši 50% z ceny objednávky. Termín zhotovení je počítán ode dne složení zálohy ( připsání zálohy na účet) dodavateli. Změny v objednávce je možno provádět pouze osobně nebo písemně (elektronickou poštou). Nový termín dodání změněné objednávky bude sdělen dodavatelem.

4. Dodávka je splněna odevzdáním zboží kupujícímu, nebo prvnímu veřejnému dopravci k přepravě zboží do místa určení. Při osobním odběru je dodávka splněna převzetím ve skladu dodavatele.

5. Dodavatel telefonicky nebo písemně vyrozumí odběratele o připravenosti ke splnění dodávky.

6. V případě dovozu dodavatel dohodne s odběratelem termín dodávky zboží. V případě nepřítomnosti odběratele v dohodnutém termínu je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli vzniklé náklady za neuskutečněnou dodávku.

7. Odběratel se zavazuje odebrat objednané zboží do dvou týdnů od sdělení o vyrobení objednávky nebo dle dohody s dodavatelem.

8. Při odběru zboží se odběratel prokáže kopií objednávkového listu, potvrzením objednávky, případně stvrzenkou o zaplacení zálohy ( doplatku). Převzetí zakázky a její úplnost potvrdí odběratel dodavateli svým podpisem na zakázkovém (dodacím) listě.

9. Zboží bude vydáno zákazníkovi až po úplném zaplacení, při úhradě převodním příkazem je požadována platba předem.

10. Při splátkovém prodeji je zboží až do úplného zaplacení zakázky majetkem dodavatele, přičemž odběratel plně odpovídá za jeho poškození, zničení či ztrátu. V případě nezaplacení zakázky si dodavatel vyhrazuje právo odvézt již dodané zboží, a to na náklady odběratele.

11. Pokud dodavatel nestanoví v záručním listě jinak, je na dodané zboží poskytována záruka v délce 5 let ode dne dodání zboží.

12. O vadách dodaných výrobků je povinen odběratel informovat dodavatele bez zbytečného odkladu a umožnit mu prohlídku reklamovaného zboží.

13. Vady v kompletnosti nebo druhu zboží je odběratel povinen reklamovat do tří dnů od převzetí zboží.